HEDEFLERİMİZ

– Kentimizin, ilçemizin ve mahallemizin daha yaşanabilir olmasını sağlamak üzere, sağlık-eğitim-su-doğalgaz-kanalizasyon-elektrik-telefon vb. kamusal hizmetlerin eşit ve eşdeğer biçimde tedariki ve gerekli alt yapı-mekan ihtiyaçlarının karşılanması için girişimlerde bulunmak; bu tür hizmetlerin yerindeliği ve yeterliliği hususunda vatandaşların şikayetlerini, dileklerini ilgili kurumlara iletmek ve takip etmek; ihtiyaç duyduğu girişimleri, yargı süreçlerine konu etmek de dahil olmak üzere sürdürmek,

– Kentimiz ve yerleşim alanlarımızı etkileyecek, “riskli alan- rezerv alan ve riskli yapı” ilan edilmesi ve sonrasında idarece geliştirilecek uygulamaların tamamı da dahil olmak üzere resmi ve özel kurumların her ölçekte kamulaştırma, planlama, yenileme, dönüşüm, rehabilitasyon, restorasyon, inşaat vb. amaçlı proje ve çalışmalarını takip ederek vatandaşlarımızın bilgi sahibi olmasını sağlamak, bu tür faaliyetler ve tasarruflar konusunda, ilgili kurumlar nezdinde vatandaşların ortak çıkarlarını gözeterek girişimlerde bulunmak, üniversite ve diğer uzman kişi ve kuruluşların görüşlerinden de yararlanmak suretiyle, yaklaşım oluşturulmasını sağlamak,

– İhtiyaç duyduğunda, alternatif yaklaşımları projeler ve planlar düzeyinde geliştirerek, ilgili idareler tarafından değerlendirilmek ve onaylanmak üzere sunmak.

– Gerekli olduğunu düşündüğü durumlarda yargı makamlarına intikalini sağlamak üzere dava açmak, açılmış davalara katılmak,

– Kentimiz ve yerleşimimizde ekolojik dengenin korunması için çaba göstermek, mahallelinin yararlanabileceği park, oyun alanı, spor alanı ve diğer yeşil alanların artırılması için çalışmalarda bulunmak,

– Kentimizde yaşayan insanların kent yaşamlarında sosyal, sportif, kültürel etkinliklerini artırmak, iş yaşamlarından kaynaklı sorunlara çözümler üretmek, eğitim, öğretim hizmetlerinin güçlenmesi için çalışmalar yürütmek ve bu alanda ihtiyaç sahibi öğrencileri destekleyerek teşvik etmek,

– Kentimizde yerleşimcilerin yaşadığı, yaşayacağı ekonomik-sosyal-kültürel sorunların çözümü doğrultusunda yerleşim alanı içinde yerleşimciler arasında ihtiyaç duyulan dayanışma halinin artmasını sağlamak, yerleşimcilerin yaşadığı sorunlar konusunda kamu veya özel tüzel kişilerle gerekli görüşmelerde bulunmak, yaşama koşullarının ve ekonomik koşulların yerleşimciler lehine değişimi için çalışmak,

– Dernek üyelerinin kültürel alanda kendilerini geliştirme, yardımlaşma, dayanışma faaliyetlerini artırmak,

– Dernek üyelerinin ve üyelerin yaşadığı mahalle, site, bina, konutlara dönük geliştirilecek ‘riskli yapı- riskli alan vb. dönüşüm esaslı karar ve uygulamalarda’, dönüşümün adaletli ve ilgili mevzuatın hükümleri kapsamında güvenceli gerçekleşmesi için her türlü idari ve yargısal girişimlerde bulunmak; bilgilendirmek, ihtiyaç duyduğu durumlarda öneriler geliştirerek yasama- yürütme organlarına, yerel ve merkezi idarelere ulaştırarak gerçekleşmesi için çaba göstermek,

– Başta deprem olmak üzere her türlü toplumsal hayatı etkileyecek afet riskleri konusunda afet öncesi-sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri gözeterek toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalar, hazırlıklar yapmak, bu doğrultuda öneriler geliştirmek ve gerekli işbirlikleri yaparak etkin şekilde afete hazırlık, risklerin azaltılması çalışmalarını sürdürmek,

– Yaşanılan kenti, mahalleyi, sokakları, konutları yerinde ve sürdürülebilir yaşam alanlarımız olarak korumayı esas alarak, uluslararası sözleşmeler, anayasa, yasalar, temel insan hakları belgeleri ve benzeri belgelerde karşılık bulan temel insan haklarına dayanarak ihtiyaç duyulan girişimleri, kamuoyu oluşturarak yargı süreçlerine konu etmek de dahil olmak üzere sürdürmek,

– Amacı doğrultusunda gerekli olduğunu düşündüğü durumlarda, yargısal süreçlere intikalini sağlamak üzere dava açmak, açılmış davalara katılmak.